Toetused

Toetused

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 23.04.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Spordi toetamise kord Alutaguse vallas (edaspidi kord) reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele noorte sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

(2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga seotud tegevuse toetamiseks.

(3) Toetust eraldatakse sporditegevuseks, mis toimub Alutaguse vallas või teistes omavalitsustes ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald.

(4) Käesoleva korra eesmärk on arendada harrastus- ja võistlusspordialast tegevust, tagamaks Alutaguse valla laste ja noorte kehalist ja vaimset vormis olekut.

(5) Eelistatumad spordialad on korvpall ja suusatamine, mille rahastamise otsustab volikogu.

§ 2. Mõisted

(1) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale vallaeelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

(2) Eraõiguslik spordiorganisatsioon korra tähenduses on mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 10 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas (edaspidi spordiklubi).

(3) Treener korra tähenduses on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 7–19 aastat (edaspidi noor), peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste.

§ 3. Toetuste liigid

 Vallaeelarvest makstakse spordiklubi tegevustoetust ja avaldatakse tunnustust sportliku saavutuse eest.

§ 4. Spordiklubi tegevustoetus

(1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubile antav toetus noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

(2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
2) treenitakse 7–19- aastaseid noori, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vallas ning kelle vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 01. jaanuari seisuga;
3) noorte treeningud toimuvad vähemalt kümnel kuul aastas ja kahel korral nädalas, ühe treeningtunni kestusega vähemalt 60 minutit;
4) noorte treeneril on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon;
5) noorte treeningud toimuvad üldjuhul Alutaguse vallas, väljaspool Alutaguse valla territooriumi toimuvatel treeningutel osalemist toetatakse üksnes juhul, kui Alutaguse vallas puuduvad võimalused vastava spordialaga tegelemiseks;
6) treeningrühma maksimaalne suurus on 20 noort;
7) treenerid peavad pidama jooksvalt treeningpäevikut;
8) spordiklubi on taotlemisele eelnevalt tegutsenud vähemalt 12 kuud;
9) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

(3) Spordiklubi tegevustoetuse suurus ühe noore kohta aastas eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kvalifikatsioonist:
1) III- IV kategooria – 300 eurot;
2) V, VI ja kõrgem kategooria – 400 eurot.

(4) Ühe noore eest võib toetust saada üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi. Mitme eduka spordiala puhul võib erandjuhul vallavalitsus otsustada toetada mitut spordiklubi.

(5) Toetus määratakse ühele spordiklubile üks kord aastas. Toetuse määramisel arvestatakse noorte arvu ja vanust ning treenerile omistatud kvalifikatsiooni. Toetus makstakse välja toetuse saajaga sõlmitava lepingu alusel.

§ 5. Tunnustus sportliku saavutuse eest

(1) Tunnustus sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest spordiklubile või noorele määratud tunnustus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, vabariikliku tähtsusega võistlustel või Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Tunnustamise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

§ 6. Toetuse taotlemine

(1) Spordiklubi tegevustoetuse saamiseks esitab spordiklubi (edaspidi taotleja) vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt 1. novembriks.

(2) Taotlus sportliku saavutuse eest tunnustuse määramiseks esitatakse ühe kuu jooksul pärast tulemuse saavutamisest teadasaamist.

(3) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

(4) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) toetatava aasta kohta tegevuskava, kavandatavate tegevuste eesmärgid, kirjeldused ja oodatavad tulemused;
2) planeeritav eelarve;
3) treenerite ja noorte vormikohane nimekiri paber- või elektroonilise dokumendina. Nimekirjas esitatakse treenerite ja noorte nimed ja isikukoodid noorte treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv ning treeneri kutsestandardi tase ja selle kehtivuse aeg.

(5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

(6) Vallavalitsus võib nõuda lisadokumente, mis on olulised toetuse saamiseks. Lisadokumentide nõudmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Vallavalitsusel on õigus tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.

§ 7. Taotluse menetlemine

(1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

(2) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 8. Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

(1) Toetuse eraldamise otsustab ja toetuse suuruse kohta annab vallavalitsus korralduse.

(2) Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on halvenenud niivõrd, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla asutustele või kui taotleja on esitanud valeandmeid.

(3) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu 10 tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

(4) Lepingut ei sõlmita tunnustuse määramisel sportliku saavutuse eest.

§ 9. Toetuse maksmine

(1) Spordiklubi tegevustoetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus ei lepita kokku teises tähtajas.

(2) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

§ 10. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande.

(2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

(3) Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

§ 11. Järelevalve toetuse kasutamise üle

(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

(2) Vallavalitsusel või vastava valdkonna eest vastutaval teenistujal on õigus:
1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta treeningpäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
4) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 12. Toetuse tagastamine

(1) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.

(2) Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, on vallavalitsusel õigus järgneva perioodi toetuse summat selle võrra vähendada. Kui toetuse saaja järgneval perioodil toetust ei taotle, on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 13. Rakendussätted

(1) Toetuse taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotluste menetlemine toimub 2018. aasta eelarves kinnitatud toetuse summa piires.

(3) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega taotlusi menetleva teenistuja ettepanekul.

§ 14. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

(2) Määruse § 13 lõige 2 jõustub 2018. aasta 1. mail.

Raivo Raap
Volikogu esimees