Toetused

Toetused

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 23.04.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Spordi toetamise kord Alutaguse vallas (edaspidi kord) reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele noorte sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

(2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga seotud tegevuse toetamiseks.

(3) Toetust eraldatakse sporditegevuseks, mis toimub Alutaguse vallas või teistes omavalitsustes ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald.

(4) Käesoleva korra eesmärk on arendada harrastus- ja võistlusspordialast tegevust, tagamaks Alutaguse valla laste ja noorte kehalist ja vaimset vormis olekut.

(5) Eelistatumad spordialad on korvpall ja suusatamine, mille rahastamise otsustab volikogu.

§ 2. Mõisted

(1) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale vallaeelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

(2) Eraõiguslik spordiorganisatsioon korra tähenduses on mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 10 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas (edaspidi spordiklubi).

(3) Treener korra tähenduses on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 7–19 aastat (edaspidi noor), peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste.

§ 3. Toetuste liigid

 Vallaeelarvest makstakse spordiklubi tegevustoetust ja avaldatakse tunnustust sportliku saavutuse eest.

§ 4. Spordiklubi tegevustoetus

(1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubile antav toetus noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

(2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
2) treenitakse 7–19- aastaseid noori, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vallas ning kelle vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 01. jaanuari seisuga;
3) noorte treeningud toimuvad vähemalt kümnel kuul aastas ja kahel korral nädalas, ühe treeningtunni kestusega vähemalt 60 minutit;
4) noorte treeneril on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon;
5) noorte treeningud toimuvad üldjuhul Alutaguse vallas, väljaspool Alutaguse valla territooriumi toimuvatel treeningutel osalemist toetatakse üksnes juhul, kui Alutaguse vallas puuduvad võimalused vastava spordialaga tegelemiseks;
6) treeningrühma maksimaalne suurus on 20 noort;
7) treenerid peavad pidama jooksvalt treeningpäevikut;
8) spordiklubi on taotlemisele eelnevalt tegutsenud vähemalt 12 kuud;
9) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

(3) Spordiklubi tegevustoetuse suurus ühe noore kohta aastas eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kvalifikatsioonist:
1) III- IV kategooria – 300 eurot;
2) V, VI ja kõrgem kategooria – 400 eurot.

(4) Ühe noore eest võib toetust saada üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi. Mitme eduka spordiala puhul võib erandjuhul vallavalitsus otsustada toetada mitut spordiklubi.

(5) Toetus määratakse ühele spordiklubile üks kord aastas. Toetuse määramisel arvestatakse noorte arvu ja vanust ning treenerile omistatud kvalifikatsiooni. Toetus makstakse välja toetuse saajaga sõlmitava lepingu alusel.

§ 5. Tunnustus sportliku saavutuse eest

(1) Tunnustus sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest spordiklubile või noorele määratud tunnustus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, vabariikliku tähtsusega võistlustel või Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Tunnustamise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

§ 6. Toetuse taotlemine

(1) Spordiklubi tegevustoetuse saamiseks esitab spordiklubi (edaspidi taotleja) vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt 1. novembriks.

(2) Taotlus sportliku saavutuse eest tunnustuse määramiseks esitatakse ühe kuu jooksul pärast tulemuse saavutamisest teadasaamist.

(3) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

(4) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) toetatava aasta kohta tegevuskava, kavandatavate tegevuste eesmärgid, kirjeldused ja oodatavad tulemused;
2) planeeritav eelarve;
3) treenerite ja noorte vormikohane nimekiri paber- või elektroonilise dokumendina. Nimekirjas esitatakse treenerite ja noorte nimed ja isikukoodid noorte treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv ning treeneri kutsestandardi tase ja selle kehtivuse aeg.

(5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

(6) Vallavalitsus võib nõuda lisadokumente, mis on olulised toetuse saamiseks. Lisadokumentide nõudmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Vallavalitsusel on õigus tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.

§ 7. Taotluse menetlemine

(1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

(2) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 8. Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

(1) Toetuse eraldamise otsustab ja toetuse suuruse kohta annab vallavalitsus korralduse.

(2) Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on halvenenud niivõrd, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla asutustele või kui taotleja on esitanud valeandmeid.

(3) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu 10 tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

(4) Lepingut ei sõlmita tunnustuse määramisel sportliku saavutuse eest.

§ 9. Toetuse maksmine

(1) Spordiklubi tegevustoetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus ei lepita kokku teises tähtajas.

(2) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

§ 10. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande.

(2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

(3) Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

§ 11. Järelevalve toetuse kasutamise üle

(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

(2) Vallavalitsusel või vastava valdkonna eest vastutaval teenistujal on õigus:
1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta treeningpäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
4) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 12. Toetuse tagastamine

(1) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.

(2) Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, on vallavalitsusel õigus järgneva perioodi toetuse summat selle võrra vähendada. Kui toetuse saaja järgneval perioodil toetust ei taotle, on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 13. Rakendussätted

(1) Toetuse taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotluste menetlemine toimub 2018. aasta eelarves kinnitatud toetuse summa piires.

(3) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega taotlusi menetleva teenistuja ettepanekul.

§ 14. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

(2) Määruse § 13 lõige 2 jõustub 2018. aasta 1. mail.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Whoops! There was an error.
Whoops \ Exception \ ErrorException (E_CORE_WARNING)
PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_ldap.so' (tried: /opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so (/opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so.so (/opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_ldap.so' (tried: /opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so (/opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so.so (/opt/zone/lib64/php72/php-ext/php_ldap.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))" Stacktrace: #0 Whoops\Exception\ErrorException in Unknown:0
Stack frames (1)
0
Whoops
\
Exception
\
ErrorException
Unknown
0
Unknown

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
SERVER_SOFTWARE Apache / ZoneOS
REQUEST_URI /clients/alutagusesport/cms/toetused/
HOSTNAME sn-69-1.tll07.zoneas.eu
SHELL /bin/bash
PATH /opt/zone/sbin:/opt/zone/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
TZ Europe/Tallinn
_ /bin/nice
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 0
PHP_OPCACHE_SHMNAME C4B94D7B5BE41A66CC1805DC07A3A4E4
PHPRC /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/secure/phpini/propxls.eu
PHP_INI_SCAN_DIR /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/secure/phpini/global
SCRIPT_NAME /clients/alutagusesport/cms/index.php
QUERY_STRING
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
REDIRECT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
REMOTE_PORT 40864
SCRIPT_FILENAME /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/clients/alutagusesport/cms/index.php
SERVER_ADMIN apache-admins@zone.ee
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/
CONTEXT_PREFIX
REQUEST_SCHEME https
DOCUMENT_ROOT /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/
REMOTE_ADDR 3.229.122.219
SERVER_PORT 443
SERVER_ADDR 217.146.69.1
SERVER_NAME propxls.eu
SERVER_SIGNATURE <address>Apache / ZoneOS Server at propxls.eu Port 443</address>
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_HOST propxls.eu
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Mon, 21 Oct 2019 17:11:46 CEST
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
SSL_CLIENT_CERT
SSL_SERVER_CERT -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFXDCCBESgAwIBAgISA/xfJfJwaKE0f68BjJyzSo00MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xOTExMTkxNTExMThaFw0y MDAyMTcxNTExMThaMBUxEzARBgNVBAMTCnByb3B4bHMuZXUwggEiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDA6atcN+yAo+sRDzO28E9n5idKHKllGdiQug3I lqpx0f6qSGpF/RTlrXLejQr/7YZwIRNjv8/qzi4JIkVrwxSozvK5+AhLthpFdpmE qshkR+1J+EJxySuhNstKpQd87xd7OlgwRHDsuEZwz08b7viz0PSA95oSc5jB8MtS C0yj443d9R/YhyXBmBVhRYgWhHRt6Z5piobPg2Z4v8r1euCu/Fc7NeyRIhLd2dPh 6SIeGzLVHjzTGTFFK3OCb58a9BWN7BxF4Y9mLhGUayno0qig5/VTQHoJOD4ZNYP3 GBJleV7oZVMsyotz+0rDly0JzlC3O3uQfW1665xdmkbNOvy1AgMBAAGjggJvMIIC azAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMC MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFN6I7CJUrYHFYjFTOpiq8VWCcUxPMB8G A1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAu BggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAv BggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8w JQYDVR0RBB4wHIIKcHJvcHhscy5ldYIOd3d3LnByb3B4bHMuZXUwTAYDVR0gBEUw QzAIBgZngQwBAgEwNwYLKwYBBAGC3xMBAQEwKDAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDov L2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwggEEBgorBgEEAdZ5AgQCBIH1BIHyAPAAdgCy HgXMi6LNiiBOh2b5K7mKJSBna9r6cOeySVMt74uQXgAAAW6EbrSOAAAEAwBHMEUC IQCMYm8TkjwFaEjofNDsu3vkN50kkj/tixnjo50MUKhwUgIgQ6D0YVyaJr0LP1DT jlLjwiciflCFrLmZ2ASeFlUNGZQAdgBvU3asMfAxGdiZAKRRFf93FRwR2QLBACkG jbIImjfZEwAAAW6EbrVnAAAEAwBHMEUCIQDq42U98HxUnORixXFBCaNC2I8My+Yf sy6bYiP+jn472QIgHB86G7imrvHy10SYseiQhwPGIBfjfH/CarFkIztq9OwwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBACx3ZkFMYMFiCGML8nhEqdCFXYNpKik/ZSnEscttwqaR 9UPstdQjlvRymAToR6BSwmR5XGt4gMOFz4PgHHGeFskY9M3D2ZhrWjuxQ1YR7ioq ntcFryBMPG6rPtzbYIgqIywNIrvAgSFUXbx6mDr8LyBY5DptGPFRzYZnSdEmAYHi Wk0tGwm+b85G5wBEgWcdV+YWpidZF0uEbAFLEJxVxHMIZvV0tgBkhjo0y493Cc0b e3wfvdBLVwvtilm7tZRoqKBZsA6xkqce4BTpXeXFOObuqwU3tZ5OGJ1GgFMShgWS n/o2fSyfI+pEp0GSly31l5qAOclqIhMS0ZwbQAGPHKg= -----END CERTIFICATE-----
SSL_SESSION_RESUMED Initial
SSL_SESSION_ID 9a7bb119ceb485f6a21408cbb0dda292ac21ee92bfbc012fb0260fabd5e68095
SSL_SERVER_A_SIG sha256WithRSAEncryption
SSL_SERVER_A_KEY rsaEncryption
SSL_SERVER_I_DN /C=US/O=Let\'s Encrypt/CN=Let\'s Encrypt Authority X3
SSL_SERVER_S_DN /CN=propxls.eu
SSL_SERVER_V_END Feb 17 15:11:18 2020 GMT
SSL_SERVER_V_START Nov 19 15:11:18 2019 GMT
SSL_SERVER_M_SERIAL 03FC5F25F27068A1347FAF018C9CB34A8D34
SSL_SERVER_M_VERSION 3
SSL_CLIENT_VERIFY NONE
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE 256
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE 256
SSL_CIPHER_EXPORT false
SSL_CIPHER ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
SSL_COMPRESS_METHOD NULL
SSL_SECURE_RENEG true
SSL_PROTOCOL TLSv1.2
SSL_VERSION_LIBRARY OpenSSL/1.0.2q
SSL_VERSION_INTERFACE mod_ssl/2.4.41
SSL_SERVER_SAN_DNS_1 www.propxls.eu
SSL_SERVER_SAN_DNS_0 propxls.eu
SSL_SERVER_I_DN_CN Let\'s Encrypt Authority X3
SSL_SERVER_I_DN_O Let\'s Encrypt
SSL_SERVER_I_DN_C US
SSL_SERVER_S_DN_CN propxls.eu
SSL_TLS_SNI propxls.eu
HTTPS on
SCRIPT_URI https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/toetused/
SCRIPT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
DZSP_PHP_FASTCGI_MODULE mod_zfpm
WP_DIRECT_UPDATE_PHP_URL https://www.zone.ee/admin.php?p=dz;d2nd;config
DZSP_MYSQL_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
DZSP_PHP_MODE fastcgi
DZSP_CP_URL https://data.zone.ee/admin.php
DZSP_PMA_URL https://pma.zone.ee/
DZSP_VENDOR_URL https://www.zone.ee/
DZSP_VERSION 2
MM_COUNTRY_CODE US
MMDB_INFO result found
MMDB_ADDR 3.229.122.219
UNIQUE_ID XerdFqgO2qEdT6NxZo4I0AAAAtU
REDIRECT_STATUS 200
REDIRECT_SSL_CLIENT_CERT
REDIRECT_SSL_SERVER_CERT -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFXDCCBESgAwIBAgISA/xfJfJwaKE0f68BjJyzSo00MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xOTExMTkxNTExMThaFw0y MDAyMTcxNTExMThaMBUxEzARBgNVBAMTCnByb3B4bHMuZXUwggEiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDA6atcN+yAo+sRDzO28E9n5idKHKllGdiQug3I lqpx0f6qSGpF/RTlrXLejQr/7YZwIRNjv8/qzi4JIkVrwxSozvK5+AhLthpFdpmE qshkR+1J+EJxySuhNstKpQd87xd7OlgwRHDsuEZwz08b7viz0PSA95oSc5jB8MtS C0yj443d9R/YhyXBmBVhRYgWhHRt6Z5piobPg2Z4v8r1euCu/Fc7NeyRIhLd2dPh 6SIeGzLVHjzTGTFFK3OCb58a9BWN7BxF4Y9mLhGUayno0qig5/VTQHoJOD4ZNYP3 GBJleV7oZVMsyotz+0rDly0JzlC3O3uQfW1665xdmkbNOvy1AgMBAAGjggJvMIIC azAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMC MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFN6I7CJUrYHFYjFTOpiq8VWCcUxPMB8G A1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAu BggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAv BggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8w JQYDVR0RBB4wHIIKcHJvcHhscy5ldYIOd3d3LnByb3B4bHMuZXUwTAYDVR0gBEUw QzAIBgZngQwBAgEwNwYLKwYBBAGC3xMBAQEwKDAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDov L2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwggEEBgorBgEEAdZ5AgQCBIH1BIHyAPAAdgCy HgXMi6LNiiBOh2b5K7mKJSBna9r6cOeySVMt74uQXgAAAW6EbrSOAAAEAwBHMEUC IQCMYm8TkjwFaEjofNDsu3vkN50kkj/tixnjo50MUKhwUgIgQ6D0YVyaJr0LP1DT jlLjwiciflCFrLmZ2ASeFlUNGZQAdgBvU3asMfAxGdiZAKRRFf93FRwR2QLBACkG jbIImjfZEwAAAW6EbrVnAAAEAwBHMEUCIQDq42U98HxUnORixXFBCaNC2I8My+Yf sy6bYiP+jn472QIgHB86G7imrvHy10SYseiQhwPGIBfjfH/CarFkIztq9OwwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBACx3ZkFMYMFiCGML8nhEqdCFXYNpKik/ZSnEscttwqaR 9UPstdQjlvRymAToR6BSwmR5XGt4gMOFz4PgHHGeFskY9M3D2ZhrWjuxQ1YR7ioq ntcFryBMPG6rPtzbYIgqIywNIrvAgSFUXbx6mDr8LyBY5DptGPFRzYZnSdEmAYHi Wk0tGwm+b85G5wBEgWcdV+YWpidZF0uEbAFLEJxVxHMIZvV0tgBkhjo0y493Cc0b e3wfvdBLVwvtilm7tZRoqKBZsA6xkqce4BTpXeXFOObuqwU3tZ5OGJ1GgFMShgWS n/o2fSyfI+pEp0GSly31l5qAOclqIhMS0ZwbQAGPHKg= -----END CERTIFICATE-----
REDIRECT_SSL_SESSION_RESUMED Initial
REDIRECT_SSL_SESSION_ID 9a7bb119ceb485f6a21408cbb0dda292ac21ee92bfbc012fb0260fabd5e68095
REDIRECT_SSL_SERVER_A_SIG sha256WithRSAEncryption
REDIRECT_SSL_SERVER_A_KEY rsaEncryption
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN /C=US/O=Let\'s Encrypt/CN=Let\'s Encrypt Authority X3
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN /CN=propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_V_END Feb 17 15:11:18 2020 GMT
REDIRECT_SSL_SERVER_V_START Nov 19 15:11:18 2019 GMT
REDIRECT_SSL_SERVER_M_SERIAL 03FC5F25F27068A1347FAF018C9CB34A8D34
REDIRECT_SSL_SERVER_M_VERSION 3
REDIRECT_SSL_CLIENT_VERIFY NONE
REDIRECT_SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE 256
REDIRECT_SSL_CIPHER_USEKEYSIZE 256
REDIRECT_SSL_CIPHER_EXPORT false
REDIRECT_SSL_CIPHER ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
REDIRECT_SSL_COMPRESS_METHOD NULL
REDIRECT_SSL_SECURE_RENEG true
REDIRECT_SSL_PROTOCOL TLSv1.2
REDIRECT_SSL_VERSION_LIBRARY OpenSSL/1.0.2q
REDIRECT_SSL_VERSION_INTERFACE mod_ssl/2.4.41
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_1 www.propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_0 propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_CN Let\'s Encrypt Authority X3
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_O Let\'s Encrypt
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_C US
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN_CN propxls.eu
REDIRECT_SSL_TLS_SNI propxls.eu
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_SCRIPT_URI https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/toetused/
REDIRECT_SCRIPT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
REDIRECT_DZSP_PHP_FASTCGI_MODULE mod_zfpm
REDIRECT_WP_DIRECT_UPDATE_PHP_URL https://www.zone.ee/admin.php?p=dz;d2nd;config
REDIRECT_DZSP_MYSQL_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
REDIRECT_DZSP_PHP_MODE fastcgi
REDIRECT_DZSP_CP_URL https://data.zone.ee/admin.php
REDIRECT_DZSP_PMA_URL https://pma.zone.ee/
REDIRECT_DZSP_VENDOR_URL https://www.zone.ee/
REDIRECT_DZSP_VERSION 2
REDIRECT_MM_COUNTRY_CODE US
REDIRECT_MMDB_INFO result found
REDIRECT_MMDB_ADDR 3.229.122.219
REDIRECT_UNIQUE_ID XerdFqgO2qEdT6NxZo4I0AAAAtU
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /clients/alutagusesport/cms/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1575673110.4388
REQUEST_TIME 1575673110
argv Array ( )
argc 0
DB_NAME d37229_asport
DB_USER d37229_asport
DB_PASSWORD 4gEXWnN15LHL
DB_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
WP_ENV development
WP_HOME https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms
WP_SITEURL https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/wp
PP_PATH /clients/alutagusesport/cms
Key Value
HOSTNAME sn-69-1.tll07.zoneas.eu
SHELL /bin/bash
PATH /opt/zone/sbin:/opt/zone/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
TZ Europe/Tallinn
_ /bin/nice
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 0
PHP_OPCACHE_SHMNAME C4B94D7B5BE41A66CC1805DC07A3A4E4
PHPRC /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/secure/phpini/propxls.eu
PHP_INI_SCAN_DIR /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/secure/phpini/global
SCRIPT_NAME /clients/alutagusesport/cms/index.php
REQUEST_URI /clients/alutagusesport/cms/toetused/
QUERY_STRING
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
REDIRECT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
REMOTE_PORT 40864
SCRIPT_FILENAME /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/clients/alutagusesport/cms/index.php
SERVER_ADMIN apache-admins@zone.ee
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/
CONTEXT_PREFIX
REQUEST_SCHEME https
DOCUMENT_ROOT /data03/virt37421/domeenid/www.propxls.eu/htdocs/
REMOTE_ADDR 3.229.122.219
SERVER_PORT 443
SERVER_ADDR 217.146.69.1
SERVER_NAME propxls.eu
SERVER_SOFTWARE Apache / ZoneOS
SERVER_SIGNATURE <address>Apache / ZoneOS Server at propxls.eu Port 443</address>
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_HOST propxls.eu
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Mon, 21 Oct 2019 17:11:46 CEST
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
SSL_CLIENT_CERT
SSL_SERVER_CERT -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFXDCCBESgAwIBAgISA/xfJfJwaKE0f68BjJyzSo00MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xOTExMTkxNTExMThaFw0y MDAyMTcxNTExMThaMBUxEzARBgNVBAMTCnByb3B4bHMuZXUwggEiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDA6atcN+yAo+sRDzO28E9n5idKHKllGdiQug3I lqpx0f6qSGpF/RTlrXLejQr/7YZwIRNjv8/qzi4JIkVrwxSozvK5+AhLthpFdpmE qshkR+1J+EJxySuhNstKpQd87xd7OlgwRHDsuEZwz08b7viz0PSA95oSc5jB8MtS C0yj443d9R/YhyXBmBVhRYgWhHRt6Z5piobPg2Z4v8r1euCu/Fc7NeyRIhLd2dPh 6SIeGzLVHjzTGTFFK3OCb58a9BWN7BxF4Y9mLhGUayno0qig5/VTQHoJOD4ZNYP3 GBJleV7oZVMsyotz+0rDly0JzlC3O3uQfW1665xdmkbNOvy1AgMBAAGjggJvMIIC azAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMC MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFN6I7CJUrYHFYjFTOpiq8VWCcUxPMB8G A1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAu BggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAv BggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8w JQYDVR0RBB4wHIIKcHJvcHhscy5ldYIOd3d3LnByb3B4bHMuZXUwTAYDVR0gBEUw QzAIBgZngQwBAgEwNwYLKwYBBAGC3xMBAQEwKDAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDov L2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwggEEBgorBgEEAdZ5AgQCBIH1BIHyAPAAdgCy HgXMi6LNiiBOh2b5K7mKJSBna9r6cOeySVMt74uQXgAAAW6EbrSOAAAEAwBHMEUC IQCMYm8TkjwFaEjofNDsu3vkN50kkj/tixnjo50MUKhwUgIgQ6D0YVyaJr0LP1DT jlLjwiciflCFrLmZ2ASeFlUNGZQAdgBvU3asMfAxGdiZAKRRFf93FRwR2QLBACkG jbIImjfZEwAAAW6EbrVnAAAEAwBHMEUCIQDq42U98HxUnORixXFBCaNC2I8My+Yf sy6bYiP+jn472QIgHB86G7imrvHy10SYseiQhwPGIBfjfH/CarFkIztq9OwwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBACx3ZkFMYMFiCGML8nhEqdCFXYNpKik/ZSnEscttwqaR 9UPstdQjlvRymAToR6BSwmR5XGt4gMOFz4PgHHGeFskY9M3D2ZhrWjuxQ1YR7ioq ntcFryBMPG6rPtzbYIgqIywNIrvAgSFUXbx6mDr8LyBY5DptGPFRzYZnSdEmAYHi Wk0tGwm+b85G5wBEgWcdV+YWpidZF0uEbAFLEJxVxHMIZvV0tgBkhjo0y493Cc0b e3wfvdBLVwvtilm7tZRoqKBZsA6xkqce4BTpXeXFOObuqwU3tZ5OGJ1GgFMShgWS n/o2fSyfI+pEp0GSly31l5qAOclqIhMS0ZwbQAGPHKg= -----END CERTIFICATE-----
SSL_SESSION_RESUMED Initial
SSL_SESSION_ID 9a7bb119ceb485f6a21408cbb0dda292ac21ee92bfbc012fb0260fabd5e68095
SSL_SERVER_A_SIG sha256WithRSAEncryption
SSL_SERVER_A_KEY rsaEncryption
SSL_SERVER_I_DN /C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
SSL_SERVER_S_DN /CN=propxls.eu
SSL_SERVER_V_END Feb 17 15:11:18 2020 GMT
SSL_SERVER_V_START Nov 19 15:11:18 2019 GMT
SSL_SERVER_M_SERIAL 03FC5F25F27068A1347FAF018C9CB34A8D34
SSL_SERVER_M_VERSION 3
SSL_CLIENT_VERIFY NONE
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE 256
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE 256
SSL_CIPHER_EXPORT false
SSL_CIPHER ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
SSL_COMPRESS_METHOD NULL
SSL_SECURE_RENEG true
SSL_PROTOCOL TLSv1.2
SSL_VERSION_LIBRARY OpenSSL/1.0.2q
SSL_VERSION_INTERFACE mod_ssl/2.4.41
SSL_SERVER_SAN_DNS_1 www.propxls.eu
SSL_SERVER_SAN_DNS_0 propxls.eu
SSL_SERVER_I_DN_CN Let's Encrypt Authority X3
SSL_SERVER_I_DN_O Let's Encrypt
SSL_SERVER_I_DN_C US
SSL_SERVER_S_DN_CN propxls.eu
SSL_TLS_SNI propxls.eu
HTTPS on
SCRIPT_URI https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/toetused/
SCRIPT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
DZSP_PHP_FASTCGI_MODULE mod_zfpm
WP_DIRECT_UPDATE_PHP_URL https://www.zone.ee/admin.php?p=dz;d2nd;config
DZSP_MYSQL_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
DZSP_PHP_MODE fastcgi
DZSP_CP_URL https://data.zone.ee/admin.php
DZSP_PMA_URL https://pma.zone.ee/
DZSP_VENDOR_URL https://www.zone.ee/
DZSP_VERSION 2
MM_COUNTRY_CODE US
MMDB_INFO result found
MMDB_ADDR 3.229.122.219
UNIQUE_ID XerdFqgO2qEdT6NxZo4I0AAAAtU
REDIRECT_STATUS 200
REDIRECT_SSL_CLIENT_CERT
REDIRECT_SSL_SERVER_CERT -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFXDCCBESgAwIBAgISA/xfJfJwaKE0f68BjJyzSo00MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xOTExMTkxNTExMThaFw0y MDAyMTcxNTExMThaMBUxEzARBgNVBAMTCnByb3B4bHMuZXUwggEiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDA6atcN+yAo+sRDzO28E9n5idKHKllGdiQug3I lqpx0f6qSGpF/RTlrXLejQr/7YZwIRNjv8/qzi4JIkVrwxSozvK5+AhLthpFdpmE qshkR+1J+EJxySuhNstKpQd87xd7OlgwRHDsuEZwz08b7viz0PSA95oSc5jB8MtS C0yj443d9R/YhyXBmBVhRYgWhHRt6Z5piobPg2Z4v8r1euCu/Fc7NeyRIhLd2dPh 6SIeGzLVHjzTGTFFK3OCb58a9BWN7BxF4Y9mLhGUayno0qig5/VTQHoJOD4ZNYP3 GBJleV7oZVMsyotz+0rDly0JzlC3O3uQfW1665xdmkbNOvy1AgMBAAGjggJvMIIC azAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMC MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFN6I7CJUrYHFYjFTOpiq8VWCcUxPMB8G A1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAu BggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAv BggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8w JQYDVR0RBB4wHIIKcHJvcHhscy5ldYIOd3d3LnByb3B4bHMuZXUwTAYDVR0gBEUw QzAIBgZngQwBAgEwNwYLKwYBBAGC3xMBAQEwKDAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDov L2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwggEEBgorBgEEAdZ5AgQCBIH1BIHyAPAAdgCy HgXMi6LNiiBOh2b5K7mKJSBna9r6cOeySVMt74uQXgAAAW6EbrSOAAAEAwBHMEUC IQCMYm8TkjwFaEjofNDsu3vkN50kkj/tixnjo50MUKhwUgIgQ6D0YVyaJr0LP1DT jlLjwiciflCFrLmZ2ASeFlUNGZQAdgBvU3asMfAxGdiZAKRRFf93FRwR2QLBACkG jbIImjfZEwAAAW6EbrVnAAAEAwBHMEUCIQDq42U98HxUnORixXFBCaNC2I8My+Yf sy6bYiP+jn472QIgHB86G7imrvHy10SYseiQhwPGIBfjfH/CarFkIztq9OwwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBACx3ZkFMYMFiCGML8nhEqdCFXYNpKik/ZSnEscttwqaR 9UPstdQjlvRymAToR6BSwmR5XGt4gMOFz4PgHHGeFskY9M3D2ZhrWjuxQ1YR7ioq ntcFryBMPG6rPtzbYIgqIywNIrvAgSFUXbx6mDr8LyBY5DptGPFRzYZnSdEmAYHi Wk0tGwm+b85G5wBEgWcdV+YWpidZF0uEbAFLEJxVxHMIZvV0tgBkhjo0y493Cc0b e3wfvdBLVwvtilm7tZRoqKBZsA6xkqce4BTpXeXFOObuqwU3tZ5OGJ1GgFMShgWS n/o2fSyfI+pEp0GSly31l5qAOclqIhMS0ZwbQAGPHKg= -----END CERTIFICATE-----
REDIRECT_SSL_SESSION_RESUMED Initial
REDIRECT_SSL_SESSION_ID 9a7bb119ceb485f6a21408cbb0dda292ac21ee92bfbc012fb0260fabd5e68095
REDIRECT_SSL_SERVER_A_SIG sha256WithRSAEncryption
REDIRECT_SSL_SERVER_A_KEY rsaEncryption
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN /C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN /CN=propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_V_END Feb 17 15:11:18 2020 GMT
REDIRECT_SSL_SERVER_V_START Nov 19 15:11:18 2019 GMT
REDIRECT_SSL_SERVER_M_SERIAL 03FC5F25F27068A1347FAF018C9CB34A8D34
REDIRECT_SSL_SERVER_M_VERSION 3
REDIRECT_SSL_CLIENT_VERIFY NONE
REDIRECT_SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE 256
REDIRECT_SSL_CIPHER_USEKEYSIZE 256
REDIRECT_SSL_CIPHER_EXPORT false
REDIRECT_SSL_CIPHER ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
REDIRECT_SSL_COMPRESS_METHOD NULL
REDIRECT_SSL_SECURE_RENEG true
REDIRECT_SSL_PROTOCOL TLSv1.2
REDIRECT_SSL_VERSION_LIBRARY OpenSSL/1.0.2q
REDIRECT_SSL_VERSION_INTERFACE mod_ssl/2.4.41
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_1 www.propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_0 propxls.eu
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_CN Let's Encrypt Authority X3
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_O Let's Encrypt
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_C US
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN_CN propxls.eu
REDIRECT_SSL_TLS_SNI propxls.eu
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_SCRIPT_URI https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/toetused/
REDIRECT_SCRIPT_URL /clients/alutagusesport/cms/toetused/
REDIRECT_DZSP_PHP_FASTCGI_MODULE mod_zfpm
REDIRECT_WP_DIRECT_UPDATE_PHP_URL https://www.zone.ee/admin.php?p=dz;d2nd;config
REDIRECT_DZSP_MYSQL_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
REDIRECT_DZSP_PHP_MODE fastcgi
REDIRECT_DZSP_CP_URL https://data.zone.ee/admin.php
REDIRECT_DZSP_PMA_URL https://pma.zone.ee/
REDIRECT_DZSP_VENDOR_URL https://www.zone.ee/
REDIRECT_DZSP_VERSION 2
REDIRECT_MM_COUNTRY_CODE US
REDIRECT_MMDB_INFO result found
REDIRECT_MMDB_ADDR 3.229.122.219
REDIRECT_UNIQUE_ID XerdFqgO2qEdT6NxZo4I0AAAAtU
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /clients/alutagusesport/cms/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1575673110.4388
REQUEST_TIME 1575673110
argv Array ( )
argc 0
DB_NAME d37229_asport
DB_USER d37229_asport
DB_PASSWORD 4gEXWnN15LHL
DB_HOST d37229.mysql.zonevs.eu
WP_ENV development
WP_HOME https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms
WP_SITEURL https://propxls.eu/clients/alutagusesport/cms/wp
PP_PATH /clients/alutagusesport/cms
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler